Darmowa dostawa Oltens i Ksuro od 299 zł!

Darmowa dostawa Oltens i Ksuro

Koniec promocji za:

Sprawdź

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu lazienkaplus.pl

I. Informacje ogólne:
1. Niniejszy dokument jest „Polityką prywatności” przyjętą przez ŁazienkaPlus S.A. i dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych zebranych od użytkowników strony https://lazienkaplus.pl (dalej: Serwis).

2. Polityka Prywatności jest spełnieniem obowiązku informacyjnego wnikającego z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1). Jest również wyrazem dbałości o prawa osób odwiedzających Serwis oraz korzystających z usług oferowanych za jego pośrednictwem.

3. Administratorem danych osobowych zebranych od użytkowników Serwisu jest: Łazienkaplus.pl S.A. z siedzibą w Żernikach, ul. Składowa 17, 62-023 Żerniki (dalej: Administrator). Kontakt mailowy z Administratorem jest możliwy za pomocą adresu mailowego: sklep@lazienkaplus.pl.

 

4. Administrator wyznaczył  Inspektora ochrony danych (dalej: IOD). Kontakt z IOD jest możliwy za pomocą adresu mailowego: rodo@lazienkaplus.pl.


II. Podstawa, cel i zakres przetwarzania czyli jakie dane gromadzimy, po co i w jaki sposób przetwarzamy

1. Administrator oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników Serwisu w następujących celach:

 

a) Obsługi konta i realizacji zamówień - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO –  zawarcie i realizacja umowy.
b) Obsługa chat bota - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
c) Obsługa formularza kontaktowego - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez użytkownika pytanie – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
d) Obsługa formularza zwrotów - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu obsługi zgłaszania zwrotów – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO –  zawarcie i realizacja umowy.
e) Obsługa formularza reklamacji  - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu obsługi zgłaszania reklamacji – podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. b) RODO –  zawarcie i realizacja umowy.
f) Wysyłka newsletteru - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu przesyłania informacji marketingowych wskazanym przez użytkownika kanałem komunikacji - podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną – wyrażenie zgody na przesyłanie zamówionej informacji handlowej na wskazany adres e-mail.
g) Obsługa mediów społecznościowych - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu promowania towarów Administratora i odpowiedzi na zadane pytania - podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. f) RODO – prawnie uzasadniony interes administratora.
 

2. W Serwisie Administratora gromadzone w sposób dobrowolny następujące dane osobowe użytkowników Serwisu: imię, adres e-mail.Użytkownik Serwisu może również dobrowolnie wyrazić zgodę na wykorzystanie podanych danych, w szczególności adresu e-mail, w celu realizacji marketingu bezpośredniego.


III. Kto ma dostęp do danych gromadzonych za pomocą Serwisu

1. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu będą: działający w charakterze podmiotów przetwarzających dostawcy usług IT, firmy świadczące usługi kredytowe (o ile zachodzi taka potrzeba), firmy kurierskie dostarczające towar zakupiony w sklepie, a w przypadku reklamacji producent towaru. Przekazanie danych odbywa się na podstawie umowy powierzania przetwarzania danych osobowych, zawartej zgodnie z art. 28 RODO.

2. Dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu nie są udostępniane stronom trzecim, za wyjątkiem sytuacji opisanych powyżej, lub gdy udostępnienie takie wynika z obowiązujących przepisów prawa obligujących Administratora do przekazania ich uprawnionym podmiotom.

3. Administrator gromadzi logi serwisu jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

4. W ramach wykonywania naszych usług korzystamy z rozwiązań technicznych oferowanych przez podmioty mogące przetwarzać dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) takie jak Google, Facebook, YouTube, Instagram i Pinterest.

IV. Uprawnienia Użytkowników Serwisu.

Zgodnie z art. 15 – 22  RODO każdemu użytkownikowi przysługują następujące prawa:

1. Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO). Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.

2. Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO). Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

a. Kiedy dane są nieprawidłowe – na czas do ich sprostowania
b. Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
c. Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania

5. Prawo do przenoszenia danych (art. 19 RODO)

6. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO). Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

7. Użytkownik może realizować swoje prawa poprzez wysłanie stosownego żądania na adres rodo@lazienkaplus.pl

a. Żądanie, w celu poprawnej identyfikacji winno być wysłane z adresu e-mail, z którego dokonano zgłoszenia przez formularz kontaktowy.
b. Żądanie można również złożyć drogą listowną – wysyłając na adres korespondencyjny Administratora listu poleconego zawierającego takie żądanie.

8. Zgodnie z art. 12 ust. 3 RODO Administrator do miesiąca czasu udziela osobie która złożyła żądanie odpowiedzi na temat podjętych działań. Jednakże w przypadku skompilowanego żądania Administrator może wydłużyć czas udzielenia odpowiedzi o kolejne dwa miesiące. Jeśli termin zostanie wydłużony Administrator poinformuje osobę składającą żądanie o przyczynach wydłużenia terminu. Jeśli Administrator nie podejmie działań wskazanych w żądaniu poinformuje o tym fakcie osobę składającą żądanie.

9. Na działania Administratora przysługuje prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.

10. Użytkownik może w każdym momencie wycofać zgodę na przesyłanie zamówionej informacji handlowej na wskazany adres e-mail.

 

V. Ochrona prywatności osób małoletnich

1. Klientami Serwisu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, jednakże Serwis nie zbiera i nie weryfikuje informacji na temat wieku klientów.


2. Administrator Serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualną rejestrację w Serwisie osób małoletnich, ani za podejmowane przez nich działania. Odpowiedzialność prawna za takie działania spoczywa wyłącznie na ich opiekunach prawnych.

VI. Zabezpieczenia

1. Serwis zaopatrzony jest w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych osobowych pozostających pod kontrolą Administratora przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją. Administrator posiada również stosowną dokumentację oraz wdrożył stosowne procedury związane z ochroną danych osobowych.

2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, w szczególności:

a. Do danych osobowych zbieranych przez Administratora mają bezpośredni dostęp zgodnie z art. 29 RODO jedynie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu, którym zostały udzielone stosowne upoważnienia.
b. Administrator oświadcza, iż zlecając innym podmiotom świadczenie usług, wymaga od partnerów zgodnie z dyspozycją art. 28 RODO, zapewnienia odpowiednio wysokich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, w których partnerzy potwierdzają stosowanie standardów oraz, prawa kontroli zgodności działania tych podmiotów z tymi standardami.
c. W celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym przez siebie drogą elektroniczną, Administrator Serwisu stosuje wysoki poziom zabezpieczeń włącznie z ochroną kryptograficzną transmisji danych osobowych (protokół SSL).
d. Ze względu na publiczny charakter sieci Internet, korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniami, niezależnie od dochowania przez Administratora należytej staranności.

VII. Zmiana polityki prywatności

1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności w każdej chwili i miejscu, jednocześnie zobowiązując się do  niezwłocznego opublikowania nowej polityki prywatności na stronach Serwisu i poinformowania o tym fakcie wszystkich zarejestrowanych Użytkowników.

2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Serwisu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Serwisu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.

Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z nami:

+48 61 899 55 00

Pon-Pt. w godz: 8:00-17:00
Oprócz świąt ustawowo wolnych od pracy

sklep@lazienkaplus.pl

Formularz kontaktowy

Sklep z wyposażeniem łazienek nr 1 w Polsce!

Nasza infolinia: 61 899 55 00

Nasze nagrody

Wszystkie

Sklep z wyposażeniem łazienek nr 1 w Polsce!

award23
mark2019
trusted
award20
ceneo
quality

Odbiór zamówienia w 1986 miastach!